Aad te Bokkel

Een mooi verjaardagscadeau

For English, see below

Ik zit me elk jaar opnieuw suf te piekeren over wat ik nu weer voor mijn verjaardag moet vragen. En dat is niet zo raar: zelfs middenin deze corona crisis heb ik alles wat ik nodig heb en leef ik in overvloed. Máár: dat geldt lang niet voor iedereen op deze wereld.

Op 10 december 1948 werd in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens het volgende geschreven: "Artikel 1 - Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren." Dat is een mooie gedachte waar nu, zo’n 72 jaren later, voor veel mensen nog weinig van terecht is gekomen: in grote delen van de wereld heerst onrecht en worden mensenrechten geschonden. Er zijn, bijvoorbeeld, momenteel meer vluchtelingen dan ooit!

Amnesty International werkt wereldwijd aan gelijke rechten voor iedereen en ondersteunt de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Helaas is dit nog steeds hard nodig.

Dit jaar heb ik de knoop doorgehakt: deze verjaardag wil ik geen cadeaus voor mijzelf, maar voor Amnesty International. Het mooist denkbare cadeau is om samen de wereld een beetje beter te maken voor mensen die worden aangevallen, gevangen genomen of gemarteld. Alleen omdat ze zich uitspreken of om wie ze zijn.

Ik zou het fantastisch vinden als jij ook besluit om te doneren op mijn actiepagina! Voor mijn verjaardag vraag ik om een donatie zo klein of groot als je kunt missen, bijvoorbeeld een bedrag wat je me anders als cadeau zou geven. Alle hulp is welkom! Mocht je niks kunnen missen dan hoop ik dat je een moment kunt nemen om er over na te denken. Samen kunnen we de wereld een stukje eerlijker maken. Samen kunnen we marteling tegengaan, racisme bestrijden, de rechten van vrouwen beschermen en zorgen voor een betere toekomst van kinderen die vluchten voor geweld (zie ook: https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/themas). Steun Amnesty's strijd tegen onrecht!

Bij voorbaat alvast ontzettend bedankt voor alle donaties! Zij kunnen bereiken wat ik niet voor elkaar krijg.

English:

Every year I worry about what to ask for my birthday. And it is not that strange: even in the middle of this corona crisis, I have everything I need and I live in abundance. Unfortunately, that does not apply to everyone in this world.

On December 10, 1948, the Universal Declaration of Human Rights said: "Article 1 - All human beings are born free and equal in dignity and rights." That is a wonderful idea that now, some 72 years later, is not yet a reality for many people: injustice and human rights are being violated in large parts of the world. For example, there are currently more refugees than ever!

Amnesty International works on equal rights for all worldwide and supports the victims of human rights violations. Unfortunately, this is still sorely needed.

This year I took the plunge: this birthday I do not want gifts for myself, but for Amnesty International. The most beautiful gift imaginable is to make the world a little bit better for people who are attacked, captured or tortured. Just because they speak out or for who they are.

I would love it if you decide to donate on my promotion page too! For my birthday I ask for a donation as small or large as you can miss, for example an amount that you would otherwise give me as a birthday gift. Any help is welcome! If you can't miss anything, I hope you can take a moment to think about it. Together we can make the world a bit fairer. Together we can fight torture, fight racism, protect women's rights and ensure a better future for children fleeing violence (see also: https://www.amnesty.org/en/what-we-do/). Support Amnesty's fight against injustice!

Thank you very much in advance for all donations! They can achieve what I can not.

40
03/07/2020
19:49

Anoniem

Bekijk alle